lcY

SaY_爷:

作品献丑,Weather APP,PS新手菜鸟一枚,致力于成为一名手机软件UI设计师 ^_^

_YooYi_:

  • 青城山下白素贞

  • 洞中千年修此身 

  • 勤修苦练来得道 

  • 脱胎换骨变成人   • 识别度不是很高,自己今天随意做的,大婶们勿喷。

TanghuiDesign:

看到以前临摹的图片,发现当时真是有耐性,发出来见见光~

工具:photoshop。

wenjunliao:

嗨!找工作

***

June 9, 2014

--------------------

WENJUNLIAO
TYPOGRAPHY

--------------------

wingemliao@gmail.com
www.behance.net/wenjunliao